• head_banner_01

Hajathana nädip gurmaly?

Hajathana nädip gurmaly?

Vanna otaglaryny gurmak we / ýa-da sanitar-tehniki enjamlar bilen tanyş däl bolsaňyz, hünärmen bilen maslahatlaşmagyňyz has gowudyr.
Täze hajathanaňyz üçin aşakdaky gurnama görkezmeleri üçin köne enjamlaryň aýrylandygy we suw üpjünçiligine we / ýa-da hajathana flanesine abatlaýyş işleriniň tamamlanandygy çak edilýär.

Aşakda salgylanma üçin hajathana gurmak üçin gurallar we materiallar bar.

TOOL AND MATERIALS
STEP1

1-NJI ÄDIM:

Birinji ädim, täze mumy alyp, tekiz tarapy aşak we poluň hajathana flanesine basmakdyrýokarky gyrasyBarlaňGurmak wagtynda halkany ýerinde saklamak üçin ýeterlik basyş, ýöne ony daşardan basmazlyk üçin seresap boluň.

STEP2

2-nji ädim:

Hajathana flanesinden labyr boltlaryny oturtmak.Gämi boltlary ýokarda görkezilmelidir, şonuň üçin hajathana ýerleşdirilende boltlar hajathananyň düýbündäki deşiklerden geçer.

STEP3

3-nji ädim:

Mum halkasyny we boltyny dakanyňyzdan soň,götermekhajathana webirleşdiriň bilendeşiklertodogry ýerleşdirmek üçin labyr pollary.

STEP4

4-nji ädim:

Goýhajathana ýere düşýär we mum halkasy bilen berk möhür döretmek üçin ýerine basyň.Etmezligiňiz gaty möhümdirýerleşdirilenden soň hajathanany süýşüriň,sebäp bolsuw geçirmeýän möhüri döwüp, syzmagyna sebäp bolup biler.

STEP5

EPdim 5:

Kir ýuwujylary we hozlary labyr boltlaryna dakyň.
Gurnama maslahaty: Kir ýuwujylary we hozlary berkitmezden ozal, hajathanaňyzyň derejesini barlaň.Hajathana tekiz bolmasa, hajathananyň düýbüne ýalpyldawuk ýerleşdiriň we zerur bolanda sazlaň.

STEP6

6-njy ädim:

Hajathana dogry gabat gelende, ýuwujylary we hozlary sazlap bolýan wilka bilen labyr boltlaryna berkidiň.Iki bolt bolýança bir boltdan beýlekisine geçip, muny ýuwaş-ýuwaşdan ýerine ýetiriň.Artykmaçlyk etmäň, sebäbi bu hajathanaňyzyň ýarylmagyna we zeper ýetmegine sebäp bolup biler.

STEP7

7-nji ädim:

Bolt gapaklaryny tualetiň düýbüne labyr boltlarynyň üstünde goýuň.
Gurnama maslahaty: Eger labyr boltlary ýuwujylaryň we hozlaryň ýokarsyndan gaty uzalsa, dogry uzynlyga kesmek üçin kassany ulanyň.

STEP8

8-nji ädim:

Iki bölek hajathana gurýan bolsaňyz, tankyň boltlaryny hajathananyň ýokarsyndaky deşiklerden süýşüriň.Hajathanaňyzda diňe bir bölek bar bolsa, 9-njy ädime geçiň.

STEP9

EPdim 9:

Tank boltlaryna ýüp ýuwujylar we hozlar.Bakyň bir derejededigini we gapyň üstünde berk durýança ýuwujylary we hozlary gezekli-gezegine berkidiň.

STEP10

10-njy ädim:

Bakyň düýbündäki suw üpjünçilik turbalaryny birleşdiriň.Bakyň arka ýa-da aşagyndaky syzmalaryň bardygyny barlamak üçin suw üpjünçiligini açyň we hajathana birnäçe gezek ýuwuň.

STEP11

11-nji ädim:

Oturgyç gapagyny hajathananyň gabyna goýuň we gerekli ýere sazlaň, soňra üpjün edilen boltlar bilen berkidiň.

STEP12

12-nji ädim:

Iň soňky ädim, hajathananyň aşagyndaky lateks çorbasyny ýa-da kafel örtügini möhürlemek bilen gurnamagy tamamlamakdyr.Bu pol bilen hajathana jamynyň arasyndaky gurnamany tamamlar we suwy hajathana düýbünden daşlaşdyrar.


Iş wagty: Noýabr-22-2021