• head_banner_01

Biz hakda

Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Biz kim

Vanna önümleri kompaniýasynyň ygtybarly we hünärmenini gözleýärsiňizmi?Soň bolsa, biz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin birnäçe minut wagt almagyňyzy haýyş edýäris.

Kompaniýamyz 2016-njy ýylda döredildi we dünýäniň çar künjeginden alyjylara Hytaýdan sanitariýa önümlerini satyn almaga kömek etmekde ýöriteleşýär, şeýle hem keramika önümlerini öndürýän zawodymyz bar, Çaoan AOTEER CERAMIC CO., LTD 2004-nji ýyldan bäri gurulýar. 18 ýyldan gowrak wagt bäri sanitariýa öndürýär.Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Euroewro, Afriýa, Eastakyn Gündogar we ş.m.CUPC we CE şahadatnamasyny geçdik.Esasy önümlerimiz, bir bölek hajathana, iki bölek hajathana, ýuwulýan basseýn, lýubka, kran, şkaf, hammam we ş.m.Esasanam CUPC bir bölek hajathana we CUPC iki bölek hajathana, ABŞ-dan we Kanadadan 18 ýyldan gowrak uly alyjylar bilen hyzmatdaşlyk etdik.Hytaýa geleniňizde bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

about (1)

Arassaçylyk önümleriniň doly çözgüdini hödürlemek bilen, OUWEISHI bazaryň talaplaryna, tygşytly amallara we sarp edijileriň kanagatlanmagyna çalt jogap bermek arkaly gymmatlyk döretmäge ynanýar.OUWEISHI bu talaplary kanagatlandyrmak üçin giňişleýin önüm bukjasyna we ägirt uly önümçilik kuwwatyna eýedir. Önümleriň maslahaty ýa-da hammam dizaýn tejribesi üçin elmydama elýeterli. Çaoçou keramiki önümleriň doglan ýerlerinden biri, her gezek keramika gözläniňizde edip bileris gözleýän önümleriňizi gözlemäge kömek eder, biz hem OEM ýasap bileris.Indi täze tendensiýa akylly öý, akylly hammam önümleri dünýäniň dürli künjeginden alyjylar tarapyndan has meşhur bolýar. Duş, kran, akylly hajathana ýaly, hemmämiz siziň bilen üpjün edip bileris.

Wagt bilen deňeşdirmek üçin her ýyl köp sanly ýarmarkalara gatnaşýarys, bu bolsa KBIS, KANTON FAIR, SHANGHAI SHOW we ş.m. ýaly meşhur hammam tendensiýasy barada has köp bilmäge kömek edýär.

Önümçilik masştabymyz ýeterlik uludyr, islegiňizi kanagatlandyryp bileris. Her bir sargyt köp ýa-da az bolsa-da garşy alynýar we yzygiderli we aýlyk sargytlar biziň üçin has gowudyr, sebäbi öndürmek has aňsat we çykdajylary tygşytlap biler, we şonuň üçin bahasy has gowy bolup biler.

about (6)

Bular ABŞ-nyň standart bir bölek tualeti üçin önümçilik liniýalarymyz, suwdan halas bolan hajathana ýasamaga ýöriteleşýäris.Amerikalylaryň standartyna laýyk gel.

about (7)

Bular pyýada, olar diňe galyplardan çykýarlar.

about (8)

Aşakdakylar tanklar ýasaýan ýer, işçiler olary uly göwrümde ýasaýarlar.

Şahadatnama

cer_04
cer_02
cer_08

BIZ BIZI HE BILEN ARAGATNAŞYK BOLAR