• head_banner_01

Vanna önümlerini nädip saýlamaly?

Vanna önümlerini nädip saýlamaly?

Adamlar her gün hajathana gelmeli.Daş-töweregiňizdäki amatly hammam size gowy keýp berýär.Amatly hajathana, ýuwunýan basseýn, duş, kran we ş.m. eýe bolmak gaty möhümdir.Soňra hammam önümlerini nädip saýlamaly?Pikiriňiz barmy?Aslynda dürli ýurtlar, standartlar başga.

Hajathana, Demirgazyk Amerika we Günorta Amerika ýaly saýlamalary başga.Demirgazyk Amerikalylar sifonik hajathana, bir bölek hajathana we iki bölek hajathana diýen ýaly sifoniki.Ulanylýan suw hem gaty, suwy tygşytlaýar.Şeýle hem, olara CUPC kepillendirilen we waterense sertifikaty gerek.Suw tygşytlamak, käbir müşderilere suwuny tölemek üçin has oňat kömek edip biler
AOTEER, 15 ýyl mundan ozal suw tygşytlaýan hajathana öndürýäris.Käbir önümlerimiz bolsa CUPC kepilnamasy.Suwy az ulanmaga kömek edip bilerler.CUPC hajathanalarymyz bar, suwuň sarp edilişi 4.8LPF (1.28GPF), käbiri hatda 3.6LPF.Bilşimiz ýaly peýdaly suw az we az, neslimiziň ýaşamak üçin ýeterlik suw bolmagy üçin suwy tygşytlamak biziň jogapkärçiligimizdir.Munuň bilen ylalaşýarsyňyzmy?

3.6L
4.8L
6L

Maşgalada bolşy ýaly, her gün bir adam hajathana azyndan 5 gezek, dört adamdan ybarat maşgala bolsa, hajathananyň umumy ulanylyşy 20 esse bolýar.
6L hajathana bilen deňeşdirilende 4.8L hajathana ulansaňyz, 24L suw / gün, aýda 720L suw tygşytlap bilersiňiz, ýagny 8640L, bu kiçijik bir zat däl.
6L hajathana bilen deňeşdirilende 3.6L hajathana ulanylsa, günde 48L suw, 1440L suw / aý tygşytlap biler, ýagny 17280L, bu barada pikir edip gördüňizmi?

TRAP OPEN
TRAP SKIRTED

Hajathananyň bahasyndan, rahat hajathanany nädip saýlap bileris?Arassalamak aňsat bolmaly diýip pikir edýärin.Kirtubkaly hajathana, duzaga düşen duzagy has gowudyr. Jaýy arassalaýarkaňyz ony arassalamak has aňsat we çalt bolar.

38CM
43CM

Hajathanany saýlamagyň başga bir usuly, hajathana jamynyň uzynlygyndan.Uzyn jam, tegelek hajathana çüýşesinden has gowy bolar. Uzaldylan ýaýyň uzynlygy 42 sm, 18-1 / 2 ”.Tegelek hajathana jamynyň uzynlygy 42 sm, 16-1 / 2 ”.Vanna otagyňyz ýeterlik uly bolsa, uzaldylan tabagy saýlap bilersiňiz.Tegelek hajathana jamy has kiçi we ýer tygşytlap biler.Käbäniň beýikligi hem göz öňünde tutulmaly başga bir möhüm faktor.Uzyn boýly, garry we maýyp adamlar hajathananyň adaty beýikliginde oturmak kyn (beýikligi 38-39 sm), oturmagy we durmagy kynlaşdyrar.Rahatlyk beýik hajathana gursaňyz, hajathana ulananyňyzda has amatly bolar.

Umuman aýdanyňda, hajathanany nädip saýlamalydygy barada indi aýdyň düşünje alyp bileris.Kirtubkaly ADA tualetini has gowy görýärin.Sen hakynda nähili?


Iş wagty: Noýabr-22-2021